Wykonamy Twój każdy indywidualny projekt

STATUT

STOWARZYSZENIA  „WARTO!”

 

Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół

działającego w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie "WARTO", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest jednostką niezależną, dobrowolną i działającą na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Obszarem działania Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, oświatowa i charytatywna, ukierunkowana na pomoc rodzinie, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „WARTO!” Nauczycieli, Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół działające w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej. Zezwala się na posługiwanie się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „WARTO!”.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia "WARTO" jest miasto Ruda Śląska. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 6

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej.

 

Cele szczegółowe to:

 1. Aktywizowanie i uspołecznianie osób z niepełnosprawnością.
 2. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób zagrożonych marginalizacją społeczną.
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 4. Przeciwdziałanie przemocy.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
 6. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 7. Promowanie edukacji zdrowotnej, aktywności fizycznej, poznawczo – turystycznej oraz kulturalno – artystycznej, rozwijanie świadomości ekologicznej.
 8. Organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
 9. Inicjowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
 10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, organami samorządowymi, administracji państwowej oraz instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 11. Rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób z niepełnosprawnością oraz promowanie pozytywnych postaw wobec nich.
 12. Utrzymanie statusu rejonowej szkoły publicznej (specjalnej).
 13. Pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły.
 14. Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

 

1)   Szkoły podstawowe- PKD 85.20.Z

2)   Wychowanie przedszkolne- PKD 85.10.Z

3)   Gimnazja- PKD 85.31.A

4)   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- PKD 85.51.Z

5)   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej- PKD 85.52.Z

6)   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B

7)   Działalność wspomagająca edukację- PKD 85.60.Z

8)   Opieka dzienna nad dziećmi- PKD 88.91.Z

9) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 88.99.Z

 

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego  sklasyfikowaną w PKD, jako:

 

1)   Szkoły podstawowe- PKD 85.20.Z

2)   Wychowanie przedszkolne- PKD 85.10.Z

3)   Gimnazja- PKD 85.31.A

4)   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- PKD 85.51.Z

5)   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej- PKD 85.52.Z

6)   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B

7)   Działalność wspomagająca edukację- PKD 85.60.Z

8)   Opieka dzienna nad dziećmi- PKD 88.91.Z

9)   Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 88.99.Z

 

§ 8

Sposoby realizacji celów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie dopuszczalne prawem formy

zachowań zmierzające ku ich urzeczywistnieniu, a w szczególności poprzez:

 

 1. Pozyskiwanie środków na realizację celów m.in. pozyskiwanie dotacji, sponsorów.
 2. Wykorzystywanie bazy lokalowej.
 3. Organizowanie spotkań propagujących cele Stowarzyszenia.
 4. Opracowywanie programów i projektów optymalizujących funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
 5. Organizowanie dodatkowych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku, jak kolonie, półkolonie, zimowiska w mieście, turnusy rehabilitacyjne.
 6. Organizacja okolicznościowych kiermaszów.
 7. Udział w imprezach na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Organizacja konkursów i przeglądów międzyszkolnych.
 9. Pozyskiwanie dotacji unijnych.
 10. Finansowanie różnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 11. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami partnerskimi.
 12. Udział w konsultacjach społecznych dotyczących kształcenia specjalnego w Rudzie Śląskiej.
 13. Podejmowanie wszelkich działań wynikających z inspiracji członków Stowarzyszenia.

 

§ 9

Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą w wychowaniu dzieci i młodzieży, zgodnie z celami wymienionymi w § 6, na zasadach porozumienia z nauczycielami i rodzicami.

 

§ 10

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się ponadto na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wówczas dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmij Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 13

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie popartą pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków zwyczajnych w drodze uchwały.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są przyjmowani poprzez stosowną uchwałę Zarządu Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi  i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 20

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. wykluczenia uchwałą przez Zarząd:

1)   z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2)   z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

3)   z powodu nie płacenia składek za okres pół roku.

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

 

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalania zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie budżetu,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 25

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8) przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

 

§ 27

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 28

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 29

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 2. ze składek członkowskich, dochodów z kapitału w formie odsetek,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dochodów z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

 

§ 30

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

 

§ 31

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 33

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 35

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies - dowiedz się więcej »